Artykuł sponsorowany

Kiedy niezbędne jest przeprowadzenie tyczenia budynku?

Kiedy niezbędne jest przeprowadzenie tyczenia budynku?

Tyczenie budynku to ważny etap procesu budowlanego, który ma na celu precyzyjne określenie położenia i wymiarów planowanej inwestycji na działce. Jest to niezbędne zarówno dla prawidłowego wykonania prac budowlanych, jak i dla uniknięcia ewentualnych problemów związanych z naruszeniem granic sąsiednich nieruchomości. W artykule omówimy, kiedy tyczenie budynku jest wymagane, jakie są jego etapy oraz jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia tego procesu.

W jakich sytuacjach trzeba wykonać tyczenie budynku?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, tyczenie budynku jest obowiązkowe w przypadku realizacji inwestycji budowlanej na podstawie pozwolenia na budowę. Procedura ta jest niezbędna do uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania, które potwierdza zgodność wykonanej inwestycji z projektem i przepisami prawa. Tyczenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę, który sporządza protokół tyczenia zawierający informacje o położeniu osi i narożników budynku względem granic działki oraz wysokości posadowienia. Protokół ten stanowi podstawę do kontroli prawidłowości wykonania prac budowlanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do tyczenia budynku w Warce czy innym mieście, inwestor powinien zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak aktualny plan sytuacyjny działki, projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Należy również sprawdzić, czy na działce są wyznaczone punkty graniczne oraz czy są one widoczne i dostępne. W przypadku braku lub uszkodzenia punktów granicznych, konieczne może być ich odtworzenie przez geodetę. Ważne jest także ustalenie z wykonawcą prac budowlanych terminu tyczenia, aby prace mogły przebiegać sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

 Tyczenie budynku rozpoczyna się od pomiaru geodezyjnego, który polega na określeniu położenia punktów granicznych działki oraz wykonaniu osiowania budynku. Następnie geodeta wyznacza narożniki budynku, które są oznaczane specjalnymi słupkami tyczeniowymi. Wysokość posadowienia budynku jest określana na podstawie projektu oraz warunków gruntowych panujących na działce. Po zakończeniu tyczenia, geodeta sporządza protokół tyczenia, który zawiera informacje o położeniu i wysokości posadowienia budynku względem granic działki. Protokół ten jest podstawą do kontroli wykonania prac budowlanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.